LoO Sessio 78: Mielen, Kehon ja Hengen Matriisit sekä Potentiaattorit

September 29, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Mielen Matriisi ja Potentiaattori

“Mielikompleksissa matriisia voidaan kuvata tietoisuutena. Sitä on kutsuttu Maagikoksi. On syytä todeta, että itsestään tietoisuus on liikkumaton. Tietoisuuden potentiaattori on tiedostamaton. Tämä kattaa laajan potentiaalin valtakunnan mielessä.” Ra 78.11

Ensimmäinen arkkityyppi on mielen matriisi, matrix of the mind, joka tunnetaan myös nimellä Maagikko, Magician. Maagikko kuvaa tietoista mieltä.

“Mitä tulee sen nimeen, Maagikon nimi on ymmärrettävä, kun harkitsette, että tietoisuus on suuri perustus, mysteeri ja ilmestys, joka tekee tämän nimenomaisen tiheyden mahdolliseksi. Itsetietoinen olento on täynnä tulevan taikuutta. Sitä voidaan käsitellä ensiksi, sillä mieli on ensimmäinen komplekseista, joka kehittyy henkisen evoluution oppilaalla.” Ra 78.33

Muutosta tässä tietoisuudessa saa aikaan toinen arkkityyppi Mielen potentiaattori, potentiator of the mind, joka tunnetaan myös nimellä Ylipapitar, High Priestess. Ylipapitar kuvaa tiedostamatonta mieltä eli syvää alitajuntaa.

“Näette tässä tämän logoksen alkutiedon kertauksen; siis matriisi ja potentiaattori. Tiedostamaton on tosiaankin se mitä voi runollisesti kuvata Ylipapittareksi, sillä se on mielen potentiaattori ja mielen potentiaattorina se on periaate, joka potentioi kaiken kokemuksen.” Ra 78.34

Mielen Katalyytti ja Kokemus

“Kolmas arkkityyppi voidaan laajasti ymmärtää mielen katalyyttinä. Siten se vaatii paljon enemmän kuin vain kurinalaista meditaatiota. Kuitenkin, on tosiaankin tämä kyky, jolla katalyyttiä tehokkaimmin käytetään. Arkkityyppiä kolme on ehkäpä hämmentävästi kutsuttu Keisarinnaksi, vaikka tämän nimityksen tarkoitus on ymmärrys siitä, että se edustaa alitajuista tai feminiinistä osaa mielikompleksista ollen ensimmäinen, sanoisimmeko, jota maskuliininen tai tietoinen osa mieltä käyttää. Siksi jalo nimi.” Ra 78.36

Kolmas arkkityyppi on mielen katalyytti, catalyst of the mind, josta Ra käyttää nimitystä Keisarinna, Empress. Keisarinna kuvaa alitajuista mieltä esittäytymässä tietoiselle mielelle. Katalyyttiä käsittelemällä syntyy kokemus.

“Laaja nimi arkkityypille neljä voi olla mielen kokemus. Tarotissa löydätte nimen Keisari. Taas tämä merkitsee jaloutta ja tässä tapauksessa voimme nähdä ehdotuksen, että vain katalyytin kautta, joka on prosessioitu potentioidun tietoisuuden toimesta, kokemus voi seurata. Siten se on tietoinen mieli ylevöitettynä alitajuisen mielen laajojen resurssien käytöllä.” Ra 78.37

Neljäs arkkityyppi on mielen kokemus, experience of the mind, josta Ra käyttää nimitystä Keisari, Emperor. Keisari kuvaa kokemusta, joka seuraa, kun tietoinen mieli analysoi ja syntetisoi alitajunnan tarjoamaa kokemusta. Keisarin kokemuksen lopputulos on vahvistettu polariteetti.

Kehon Matriisi ja Potentiaattori

“Kehossa matriisi voidaan nähdä Tasapainotettuna Työskentelynä tai Tasaisena Toimintana. Huomioi, että tässä matriisi on aina aktiivinen ilman keinoja olla epäaktiivinen. Kehokompleksin potentiaattoria sitten voidaan kutsua Viisaudeksi, sillä vain arvostelukyvyllä kehokompleksin lakkaamattomia toimintoja ja taipumuksia voidaan kokea hyödyllisillä tavoilla.” Ra 78.11

Kahdeksas arkkityyppi on kehon matriisi, matrix of the body, jota Ra kuvaa nimillä Tasapainotettu Työskentely tai Tasainen Toiminta. Tasainen Toiminta kuvaa kehon perustilaa, jossa kehollisuus on aina aktiivisessa virtauksessa, jos siihen ei vaikuteta. Muutosta tässä tasaisessa virtauksessa saa aikaan yhdeksäs arkkityyppi Kehon potentiaattori, potentiator of the body, jota Ra kuvaa sanalla Viisaus. Viisaus on arvostelukykyä tehdä muutoksia keholliseen lakkaamattomaan toiminnan ja taipumusten virtaukseen.

Hengen Matriisi ja Potentiaattori

“Hengen matriisi on se mitä voitte kutsua Sielun Yöksi tai Alkukantaiseksi Pimeydeksi. Taas meillä on se, joka ei ole kykeneväinen liikkeeseen tai työhön. Tämän äärimmäisen vastaanottavaisen matriisin potentiaalinen voima on sellainen, että potentiaattori voidaan nähdä Salamana. Arkkityyppisessä järjestelmässänne nimeltä tarot tätä on jalostettu konseptikompleksiksi Salamanisku Torniin. Kuitenkin alkuperäinen potentiaattori oli valo sen äkillisessä ja tulisessa muodossa; siis salama itse.” Ra 78.11

Viidestoista arkkityyppi on hengen matriisi, matrix of the body, jota Ra kuvaa nimillä Sielun Yö ja Alkukantainen Pimeys. Alkukantainen pimeys kuvaa hengen perustilaa, jossa henki uinuu pimeyden painajaisessa. Muutosta tässä pimeydessä saa aikaan kuudestoista arkkityyppi Hengen potentiaattori, potentiator of the spirit, jota Ra kuvaa Salamaksi. Salama on äkillinen ja tulinen voima, joka valaisee pimeyden hetkellisesti.

Vapaa tahto tehostaa metafyysistä evoluutiota

“Tämän luomakunnan, tai kuten kutsutte sitä, oktaavin alussa tiedettiin ne asiat, jotka oli sadonkorjattu edeltävästä oktaavista. Edeltävästä oktaavista tiedämme yhtä vähän kuin seuraavasta. Kuitenkin olemme tietoisia niistä kerättyjen konseptien paloista, jotka olivat työkalut, jotka Luojalla oli itsensä tuntemisessa. Nämä työkalut olivat kahdenlaisia. Ensinnäkin oli ymmärrys tehokkuudesta mielen, kehon ja hengen kokemuksille. Toiseksi oli ymmärrys kaikkein tehokkaimmasta luonteesta tai, jos tahdotte, mielen, kehon ja hengen merkitsijä. Kolmanneksi oli ymmärrys kahdesta mielen, kehon ja hengen näkökulmasta, joita merkitsijä voisi käyttää tasapainottaakseen kaiken katalyytin. Voitte kutsua näitä kahta matriisiksi ja potentiaattoriksi.” Ra 78.10

Edellisessä sessiossa opimme, että osassa luomakuntaa, nimenomaan alkuvaiheessa muodostuneissa aurinkokunnissa vapaata tahtoa ei laajennettu kolmanteen tiheyteen ja siten kärsimyksen aiheuttamaa nopeaa kehittymistä ei tapahtunut. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että asia ei vain ollut tullut kenenkään mieleen. Kun oktaavi kehittyi ja laajeni keskustasta ulospäin, jossain vaiheessa tämä innovaatio tehtiin ja se tietenkin levisi ymmärryksenä samalla kaikille.

Neitseellisesä oktaavin alkuvaiheen tilanteessa oli siis ymmärrys sen perusteella mitä aiemmassa oktaavissa oli tapahtunut. Tämä ymmärrys sisälsi kolme kertaa kolme arkkityyppiä eli mielen, kehon ja hengen merkitsijän, matriisin ja potentiaattorin.

“Ensimmäinen logos, joka istutti sen mitä nyt näette vapaana tahtona täydessä merkityksessä sen sub-logoksissa, tuli tähän luomakuntaan, koska se kontemploi syvästi merkitsijöiksi kutsuttujen konseptien tai konseptualisointien mahdollisuuksia. Tämä logos asetti mahdollisuuden mielelle, keholle ja hengelle olla kompleksi. Jotta merkitsijä voisi olla mitä se ei ole, sille pitää myöntää Luojan vapaa tahto. Tämä laittoi liikkeelle melko pitkän, teidän näkökulmastanne, sarjan logoksia kehittämässä tai tislaamassa tätä ajatuksen siementä. Avain oli merkitsijälle tulla kompleksiksi.” Ra 78.19

Ajatuksen keskiössä oli tehdä merkitsijästä kompleksi, siis luoda mielelle, keholle ja hengelle mahdollisuus ilmaista itseään äärettömällä määrällä eri tapoja, eikä vain toimia yhdellä kokoonpanolla.

Tämä järjestely loi myös tietoisuuden negatiivisen ja positiivisen polariteetin ja täten myös valinnan kolmanteen tiheyteen.

“Polariteetin tarkoitus on kehittää potentiaalia tehdä työtä. Tämä on suuri ominaisuus niillä, sanoisimmeko, kokeiluilla, jotka ovat kehittyneet Valinnan konseptin ymmärtämisen jälkeen. Työtä tehdään paljon tehokkaammin ja suuremmalla puhtaudella, intensiteetillä ja moninaisuudella mieli/keho/henki-kompleksien kolmannen ja neljännen tiheyden oppituntien vapaaehtoisella etsimisellä.” Ra 78.19

Kun totuuden etsiminen eli metafyysinen evoluutio perustuu vapaaehtoisuuteen tulokset ovat paljon paremmat kuin ilman vapaata tahtoa.

Arkkityyppinen mieli suhteessa tiheyksiin, energiakeskuksiin ja planeettoihin

“Voitte hyvin harkita erittäin informatiivista eroa asialla itsellään sekä sen suhteilla ja toiminnoilla. On paljon tutkimusta arkkityypeistä, joka on itse asiassa toimintojen, suhteiden ja vastaavuuksien tutkimusta. Planeettojen tutkimus on esimerkki arkkityypistä nähtynä toimintona. Kuitenkin arkkityypit ovat ensimmäiseksi ja syvällisimmin asioita itsessään ja niiden pohdiskelu ja niiden väliset puhtaimmat suhteet ovat kaikkein hyödyllisin perusta arkkityyppisen mielen opiskelulle.” Ra 78.33

Arkkityyppisen mielen jokaisessa osa-alueessa eli kehossa, mielessä ja hengessä on kussakin seitsemän arkkityyppiä. Täten herää kysymys onko tässä yhteneväisyyksiä muihin järjestelmiin, joissa on seitsemän asiaa.

Ensinnäkin suhteessa seitsemään tiheyteen suhde on toissijainen siten, että selkeää yhdenmukaisuutta ei ole. Kuitenkin kehitys arkkityyppien läpi kuvaa jossain määrin kehitystä tiheyksien läpi. Näitä yhtymäkohtia voi tarkastella ilman “liimaamista päällekkäin”.

Toiseksi suhteessa seitsemään energiakeskukseen tilanne on sama, eli suhde on toissijainen. Ran mukaan on informatiivista tutkia suhteita, mutta tukahduttavaa yrittää löytää väkisin suoria yhteyksiä.

Kolmanneksi suhteessa aurinkokuntamme planeettoihin vastaus on monimutkainen. Arkkityypeillä on jotain yhteneväisyyksiä planeettoihin. Kuitenkin, tämä suhde on sellainen, että sitä ei voi kielellämme kuvata. Monet kuitenkin yrittävät näitä suhteita kuvata.

Neljä elementtiä: maa, vesi, ilma ja tuli

“Voitte nähdä ilman ja tulen sellaisina, jotka ovat kaaosta kirjaimellisesti valaisemassa ja muodostamassa muodotonta, sillä maa ja vesi olivat, ajattomassa tilassa, muodottomia. Kun ilman ja tulen aktiiviset periaatteet puhaltavat ja polttavat hehkuvasti siinä mikä vaalii sitä mikä on tulevan, vesi oppii tulemaan mereksi, järveksi ja joeksi tarjoten mahdollisuuden elinkelpoiselle elämälle. Maa oppii muotoutumaan siten tarjoten mahdollisuuden elinkelpoiselle elämälle.” Ra 78.29

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia