LoO Sessio 28: Kaikki mahdollisuudet on jo olemassa

September 17, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Älykäs äärettömyys on kaikki mitä on, tietoinen ääretön yksi luoja, joka me kaikki myös olemme. Polarisoimatonta, täyttä ja kokonaista älykästä äärettömyyttä ei voi uskottavasti määritellä millään konseptualisoinnilla. Meidän on siis hyväksyttävä, ettemme pysty ymmärtämään kaikkeutta täysin. Kaikki ymmärrys alkaa ja loppuu mysteeriin.

Rakkaus luo valon, joka kiertyy materiaksi

Voitte ymmärtää jokaisen värin tai säteen olevan, kuten olemme sanoneet, erittäin spesifi ja tarkka osa älykkään energian representaatiosta älykkäästä äärettömyydestä, kukin säde ollen aiemmin tarkastettu muilta osin. Tämä informaatio voi olla avuksi tässä. Puhumme nyt epäspesifisti lisätäksemme teidän konseptualisoinnin syvyttä kaiken olevaisen luonteesta. Universumi, jossa elätte, on kertaus jokaisessa osassa älykästä äärettömyyttä. Siten tulette näkemään samat kaavat toistettuna fyysisisissä ja metafyysisissä alueissa; valonsäteet tai -osat ollen, kuten otaksutte, mitä te voisitte kutsua fyysisen illuusion alueissa, jotka pyörivät, värähtelevät tai ovat olemusta, joka voi olla, sanoisimmeko, laskettu tai kategorisoitu kiertotavalla avaruus/ajassa, kuten Deweynä tunnettu kuvasi; joillain aineilla ollen useita säteitä fyysisessä manifestaatiossa näkyvänä silmälle, tämä ollen ilmeistä arvokkaina pidettyjen kristallisoitujen mineraalien luonteessa, rubiini ollen punainen ja niin edelleen.” Ra 28.2

Ensisijaisesti on ykseys, potentiaali kaikelle, ääretön energiasammio. Toiseksi tämä ykseys on tietoinen ja tahtoo ymmärtää itseään. Kolmanneksi tämä tahto nostaa potentiaalista liikkeelle energian fokusoituman, rakkauden tai logoksen tai älykkään energian. Neljänneksi tämä rakkaus projisoi itsestään peilikuvaksi valoa, joka mukautuessan on fyysinen illuusiomme, immersiivinen 3D elokuvakokemus.

Illuusiossa näkemämme valo aiheutuu värähtelyn vaikutuksesta, ja värähtely aiheutuu rakkauden vaikutuksesta. Tämä valo sitten pystyy tiivistymään tiheydessämme tuntemaksemme fyysiseksi materiaaliksi, kemiallisiksi aineiksemme, johtuen värähtelyn rotaatiosta kulmanopeuden kvantittuneilla väleillä tai yksiköillä. Toisin sanoen perusaineiden, eri alkuaineiden ominaisuudet riippuvat rakkauden luoman valon erilaisesta värähtelynopeudesta ja kiertymästä, joka muuttuu portaittain.

Muutoksen valon perusolemuksesta erilaisiksi tiheämmiksi materioiksi aiheuttaa rakkaus, joka on luova, muovaava ja tuhoava energia. Annetaan Ran selittää: 

“On tarpeen ottaa huomioon rakkautena tunnetun fokuksen mahdollistava toiminto. Tällä energialla on järjestelevä luonne. Se järjestää kumulatiivisella tavalla suuremmasta pienempään siten, että kun Sen universumi, kuten voitte kutsua sitä, on valmis, jokaisen yksityiskohdan kehityksen tapa on sisäänrakennettu elävässä valossa, ja siten tulee kehittymään sillä ja sillä tavalla; teidän oma universumi ollen hyvin tutkittu empiiriseen tapaan niiden toimesta joita kutsutte teidän tiedemiehiksi ja ollen ymmärretty tai visualisoitu, sanoisimmeko, suuremmalla tarkkuudella ymmärryksillä tai visualisoinneilla Deweynä tunnetun toimesta.” Ra 28.5


Kaikki mahdollisuudet on jo olemassa

“Tässä prosessissa meidän täytyy lisää hämmentää teitä toteamalla, että prosessi, jonka myötä vapaa tahto toimii potentiaaliseen älykkääseen äärettömyyteen tullen fokusoiduksi älykkääksi energiaksi, tapahtuu ilman avaruus/aikaa, josta olette tietoisia, sillä se on teidän jatkumokokemus. Avaruus/ajan kokemus tai olemassaolo saa alkunsa logoksen tai rakkauden yksilöllistymisprosessin valmistumisen jälkeen kun fyysinen universumi, kuten kutsuisitte sitä, on sulautunut yhteen tai alkanut vetää sisäänpäin samalla kun se liikkuu ulospäin siinä määrin, että ne, joita kutsutte teidän aurinkokappaleiksi ovat niiden vuorolla luoneet ajatonta kaaosta sulautuen yhteen niiksi mitä kutsutte planeetoiksi, nämä älykkään energian pyörteet viettäen suuren määrän mitä te kutsuisitte ensimmäiseksi tiheydeksi ajattomassa tilassa, avaruus/aika oivallus ollen yksi tämän olemisen tiheyden oppi/opetuksista. Siten meillä on haasteita vastata kysymyksiinne ajasta ja avaruudesta ja niiden suhteesta mitä te kutsuisitte alkuperäiseen luomakuntaan, joka ei ole osa avaruus/aikaa kuten ymmärrätte sen.” Ra 28.6 

Alussa on siis ajaton tila, jossa energia liikkuu ja yksilöllistyy hiljalleen erilaisiksi keskittymiksi. Ajan kulku eli fyysinen avaruus/aikailluusio siis syntyy, kun esimerkiksi planeetat ovat oppineet ensimmäisen tiheyden keskeisimmän opin. Alkuperäinen luomakunta on kuitenkin aina ajan ja fysikaalisen illuusion tuolla puolen.

Se, mitä alkuperäisestä ajatuksesta, siis alkuperäisestä fokusoituneesta liike-energiasta, alkuperäisestä logoksesta syntyy, on uniikki kullekin logokselle. Mahdollisuudet ovat äärettömiä ja yksi logos voi luoda aurinkokunnan tai kokonaisen galaksin.

Meidän logoksemme on hyvin voimakas ja on luonut Linnunradan kaikki 250 miljardia aurinkokuntaa luomakuntaansa. Ra toteaa, että tämän logoksen piirissä luonnonlait ovat siten samat.

Energian liikuttua ja kasauduttua sisäänpäin individualisoiduiksi tietoisuuden yksiköiksi, siis Sub-Logoksiksi eli aurinkokunniksi, kehityksen nopeus kulloisellakin yksiköllä on uniikki. Jokainen alku lähtee äärettömästä voimasta ja vapaa tahto toimii katalyyttinä, eli Logos lahjoittaa jokaiselle Sub-Logokselle kyseisessä kontekstissa vapaan tahdon luoda omanlaisensa kokemuksen.

Kuitenkin kokemuksen potentiaalit luodaan osana älykästä energiaa ja ovat vakiintuneet ennen kokemuksen alkamista. Kukin yksikkö ei siis valitse mahdollisuuksia kokemuksille ja kehitykselle, vaan ainoastaan miten se reagoi tähän potentiaaliin. On käytännössä paljon variaatiota miten älykkään energian potentiaaliin reagoidaan. Ja tästä syntyy heti kehityksen hierarkia, kun osa kehittyy hetkessä ja toiset hitaammin.

“Kaikki on potentiaalisesti saatavilla fyysisen avaruus/ajan alusta asti; se sitten ollen tietoisuuskompleksien funktio alkaa käyttää fyysistä materiaa kokemusten hankkimiseksi sitten polarisoituen metafyysisessä mielessä. Potentiaaleja tälle ei luo kokija vaan älykäs energia.” Ra 28.19

Tämä luomisen prosessi jatkuu sitten niin, että sub-Logos voi halutessaan yksilöllistää omaa tietoisuuttaan ja antaa omat potentiaalinsa sekä vapaan tahdon sub-sub-Logoksille sen yhteydessä. Näin luoden uusia uniikkeja näkökulmia siihen itseensä. Näin on tietenkin tapahtunut myös meidän omassa aurinkokunnassamme, jossa unohduksen verholla vapaa tahto on ulotettu 3. tiheyden olennoille asti.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia